projekty farm wiatrowych

Realizacja projektów farm wiatrowych

Na zlecenie Inwestora prowadzimy proces przygotowania i realizacji inwestycji farm wiatrowych, a w szczególności:

 • analiza potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych pod kątem możliwości terenowych, uwarunkowań środowiskowych oraz uzyskania warunków przyłączenia inwestycji do sieci energetycznej,
 • komunikacja z lokalnymi społecznościami (lokalne władze i mieszkańcy) przed i podczas realizacji projektu farmy wiatrowej,
 • zabezpieczenie terenów pod lokalizację farm wiatrowych – pozyskiwanie i dzierżawa terenów pod budowę elektrowni wiatrowych,
 • planowanie infrastruktury towarzyszącej dla turbin wiatrowych (linie, kable, stacje rozdzielcze, drogi dojazdowe, place montażowe, łuki),
 • planowanie „produktywnej” lokalizacji farmy wiatrowej (layout) zawierającej rozmieszczenie elektrowni wiatrowych (micrositing),
 • inicjalizacja i prowadzenie procedur urbanistycznych/planistycznych,
 • inicjalizacja i prowadzenie procedur środowiskowych,
 • inicjalizacja i prowadzenie procedur zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej i przyłącza energetycznego,
 • implementacja wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji pozwolenia na budowę,
 • zarządzanie, nadzór techniczny i merytoryczny nad projektami budowlanymi i wykonawczymi farm wiatrowych,
 • zarządzanie, nadzór techniczny i merytoryczny nad projektami budowlanymi i wykonawczymi farm wiatrowych,
 • nadzór i prowadzenie prac wykonawczych podczas budowy farm wiatrowych,
 • obsługa formalno-prawna inwestycji na wszystkich etapach jej realizacji aż do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
 • uzgadnianie lokalizacji elektrowni wiatrowych z właściwymi organami nadzoru nad lotnictwem,
 • weryfikacja oraz wykonanie kompleksowych badań i pomiarów wiatru przy zastosowaniu masztów meteorologicznych oraz ocena zasobów wiatru przy pomocy specjalistycznego oprogramowania,
 • wykorzystanie technologii GIS oraz programów typu MapInfo, Wind Pro (np. symulacje akustyczne), ArcGis w procesie planowania i projektowania farm wiatrowych,
 • wsparcie przy tworzeniu biznesplanów przedsięwzięcia dla Inwestorów,
 • wybór rodzaju turbin wiatrowych odpowiednich dla danej lokalizacji i proces negocjacji z dostawcami turbin wiatrowych,
 • wsparcie przy wyborze generalnego wykonawcy budowy farmy wiatrowej i zawieraniu kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej i świadectw pochodzenia.

businessGraphic2