projekty farm fotowoltaicznych

Realizacja projektów farm fotowoltaicznych

W związku z planowanym w 2013 roku wejściem w życie Ustawy o odnawialnych źródłach energii inwestycje w projekty farm fotowoltaicznych stają się bardzo ciekawą możliwością inwestycyjną.

Sytuacja proceduralna odnosząca się do lokowania tego typu inwestycji nie jest do końca jasna: nie ma sprawdzonych dobrych praktyk, a przepisy prawne nie są jednoznaczne. Istnieje realne ryzyko konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i zakwalifikowania farmy jako wolnostojącego urządzenia technicznego. Niezbędne jest również uzyskanie pozwolenia na budowę linii odprowadzającej energię.

W przypadku inwestycji o pow. 1 ha tego typu – obowiązkowe jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeśli teren pod inwestycję wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów – niezbędne jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W innym wypadku istnieje możliwość ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, oferujmy prowadzenie dewelopmentu projektów farm fotowoltaicznych, na który składają się w szczególności:

 • szczegółowa analiza prawna dotycząca przedmiotowego zagadnienia,
 • analiza potencjalnych lokalizacji farm fotowoltaicznych  pod kątem możliwości terenowych oraz uzyskania warunków przyłączenia inwestycji do sieci energetycznej,
 • zabezpieczenie terenów pod lokalizację farm fotowoltaicznych  – pozyskiwanie (zakup lub dzierżawa) terenów pod budowę paneli fotowoltaicznych,
 • zabezpieczenie trasy kabla energetycznego (służebności przesyłu),
 • analiza lokalizacji pod kątem istotnych czynników klimatycznych dla lokalizacji projektu – średnioroczne nasłonecznienie, temperatura powietrza, zanieczyszczenie,
 • analizy umożliwiające wybór odpowiedniej technologii paneli fotowoltaicznych,
 • komunikacja z lokalnymi społecznościami (lokalne władze i mieszkańcy) przed i podczas realizacji projektu farmy fotowoltaicznej,
 • planowanie infrastruktury towarzyszącej dla farm fotowoltaicznych,
 • inicjalizacja i prowadzenie procedur planistycznych,
 • kompleksowe doradztwo środowiskowe w zakresie przygotowania projektów farm fotowoltaicznych, obejmujące m.in: wstępną waloryzację przyrodniczą terenu farmy fotowoltaicznej,  wskazanie mocnych i słabych stron projektu,  określenie koniecznych do przeprowadzenia administracyjnych procedur środowiskowych, względnie wskazanie  zakresu koniecznych do wykonania dalszych analiz środowiskowych, ocena wykonywana jest na podstawie dostępnej literatury oraz analizy kartograficznej, względnie pojedynczej wizji w terenie,  przygotowanie karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP) jako załącznika do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych analiz środowiskowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru dostawcy technologii i  udział w negocjacjach z dostawcami paneli,
 • inicjalizacja i prowadzenie procedur zmierzających do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej i wydania pozwolenia na budowę przyłącza energetycznego,
 • wsparcie przy tworzeniu biznesplanów przedsięwzięcia dla Inwestora,
 • obsługa formalno-prawna inwestycji na wszystkich etapach jej realizacji, aż do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • stała opieka dedykowanego menadżera nad projektami.

farmProjects
businessGraphic2