o nas

Zespół

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą zarządzającą, stałym zespołem specjalistów, oraz osobami, które współpracują z nami przy realizacji konkretnych projektów. W skład trzonu naszej firmy wchodzą: inżynierowie, specjaliści ds. ochrony środowiska oraz GIS, geolodzy, prawnicy. Dodatkowo współpracujemy z: projektantami branżowymi (np. specjalności: konstrukcyjnej, elektrycznej, instalacyjnej), kwalifikowanymi przyrodnikami (ornitologami, chiropterologami, herpetologami, botanikami), urbanistami (planistami).

aboutUs

Standardy

W prowadzonych przez nas inwestycjach staramy się posługiwać ustalonym algorytmem działań, który można ująć w następujące etapy:

  • poszukiwanie właściwych terenów – charakteryzujących się dobrą wietrznością lub nasłonecznieniem, z możliwie niską przydatnością gospodarczą, z dostępem do infrastruktury energetycznej i drogowej o niskich walorach przyrodniczych i możliwie daleko od siedzib ludzkich. Na tym etapie eliminujemy również tereny, które zostały bądź zostaną przeznaczone przez samorząd gminny na inny cel wykluczający lokalizację instalacji energetyki odnawialnej,
  • w wytypowanych w ten sposób lokalizacjach wybieramy konkretne działki geodezyjne, które pozyskujemy zabezpieczając prawo do ich wykorzystania na potrzeby projektu,
  • rozpoczynamy szczegółowe analizy techniczne i środowiskowe, które umożliwią nam określenie skrajanych parametrów planowanych instalacji oraz rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i infrastruktury towarzyszącej,
  • rozpoczynamy proces pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz jednocześnie prace nad dokumentami planistycznymi (mpzp, decyzje o warunkach zabudowy),
  • po uzyskaniu decyzji środowiskowych i planistycznych, które określają ramy dla planowanych inwestycji rozpoczynamy proces szczegółowe projektowania inwestycji, uzyskania warunków przyłączenia instalacji do sieci energetycznej, uzyskiwania uzgodnień i opinii właściwych organów administracji, zakończony złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę,
  • po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę rozpoczynamy równocześnie proces pozyskania finansowania (kredyty komercyjne, wsparcie preferencyjne) oraz wyboru wykonawcy w trybie przetargowym. Jednocześnie z operatorem energetycznym zawierana jest umowa przyłączeniowa,
  • po wyborze wykonawcy oraz uzyskaniu finansowania rozpoczynany jest proces kompletowania niezbędnego wyposażenia farmy oraz przygotowania drogi dowozu poszczególnych elementów przyszłej instalacji. Równocześnie trwa proces przygotowania placu budowy – następuje formalne rozpoczęcie budowy,
  • po ukończeniu wszystkich prac budowlanych następuje proces przekazania instalacji do użytkowania oraz formalnego przyłączenia do sieci operatora energetycznego. Równocześnie zawierana jest umowa na sprzedaż energii elektrycznej.

Cały proces inwestycyjny od wyboru lokalizacji aż do przekazania do użytkowania trwa od 2 do 4 lat.

Naszym celem jest przede wszystkim stworzenie instalacji z myślą o jej późniejszej łatwej eksploatacji. Oprócz zagadnień technicznych i ekonomicznych niezmiernie istotne są więc dla nas aspekty środowiskowe i społeczne. Na każdym etapie rozwoju projektu uwzględniamy zasady ochrony środowiska w tym przede wszystkim ochrony przyrody. Nie ograniczamy się jedynie do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych – rozumiemy istotę zrównoważonego rozwoju – nasze instalacje mają służyć człowiekowi, ale nie mogą przyczyniać się do degradacji środowiska. Równie ważna jest dla nas dbałość o właściwe kontakty z lokalną społecznością. Uważamy, że projekt ma szanse powodzenia i realizacji jedynie wtedy, gdy uzyska aprobatę większej części okolicznych mieszkańców, dlatego też nie ograniczamy się jedynie do rozmów z przedstawicielami miejscowej administracji. Organizujemy spotkania informacyjne oraz konsultujemy na bieżąco każdy etap rozwoju projektu. Zależy nam na tym, aby lokalna społeczność miała aktualne informacje dot. naszych projektów i miała możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za ich realizację. Staramy się podejmować wszelkie możliwe działania aby nasze inwestycje nie wywoływały napięć społecznych, gdyż taka sytuacja w przyszłości może przełożyć się na problemy z eksploatacją instalacji.